Vyriešené

Exekúcia

Dátum: 28.05.2013

Kategória: Exekúcie

Dobrý deň, môj kamarát neplatil v roku 2009 výživné, bývalá partnerka ho dala exekútorovi, je si vedomý toho, že spravil zle. Dostal papiere od exekútora o dlhu, tento dlh zaplatil bývalej partnerke, platil naďalej výživné, už nikdy nevynechal žiadny mesiac, exekútorovi splácal dlh ...exekútor mu tvrdil, že sú to trovy konania. Toto platil skoro 3 roky, nezdá sa mi, že by mal také veľké trovy ecekúcie ..je možné požiadať exekútora o to, aby poslal výpis jeho dlhu a jeho trov excekúcie? aby sme vedeli, že skutočne to boli také veľké trovy? Pretože exekútor mu dnes poslal sms, že už nemusí nič posielať, že má všetko uhradené. Ale toto sa stalo po tom, čo som ja volala tomu exekútorovi a pýtala sa ho, ako dlho bude platiť ten môj kamarát, mne povedali, že sa na to pozrú a zrazu takáto sms. A druhá otázka je - exekútor sám zastaví konanie, či máme podať návrh na zastavenie exekúcie?
Odpoveď:
Dobrý deň,

v súvislosti s informovaním povinného o stave exekučného konania uvádzam, že povinný, ktorý je účastníkom exekučného konania má právo v súlade s ustanovením § 37 ods. 1 v spojení s ustanovením § 205 ods. 1 a v spojení s ustanovením § 206 ods. 2 Exekučného poriadku povinný má právo nazerať do spisov, ktoré nie sú uložené v exekútorskom archíve, a robiť si z nich výpisy výlučne v kancelárii exekútora pod jeho dohľadom alebo pod dohľadom ním povereného zamestnanca.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 Etického kódexu súdneho exekútora vzťah exekútora k účastníkom konania, ako aj tretím osobám, musí byť korektný, založený na úcte človeka k človeku, s rešpektovaním a zachovávaním jeho práv.

Ak ste požiadali o nahliadnutie do spisu a nebolo Vám umožnené alebo v prípade, že máte pochybnosť o správnosti výpočtu trov alebo ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, že by exekútor konal v súlade s predmetnými ustanoveniami, najvhodnejším spôsobom postupu je kontaktovanie Slovenskej komory exekútorov. Zároveň však dodávam, že súdni exekútori spravidla postupujú v súlade s príslušnými všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a internými stavovskými predpismi a hoci sa Vám môžu zdať trovy exekučného konania vysoké, uvádzam, že tieto trovy hoci sú odrazom výšky dlžnej sumy spolu s úrokmi, je možné vnímať z pohľadu bežného človeka ako vysoké.

V každom prípade aj súdny exekútor je povinný postupovať v súlade s predpismi o výpočte trov exekučného konania a ich výšku je možné v spojení s nahliadnutím do spisu overiť.

Čo sa týka ukončenia exekučného konania exekútor je v súlade s ustanovením § 60 písm. e) Exekučného poriadku povinný vrátiť exekučnému súdu poverenie na výkon exekúcie, ak sa exekučné konanie skončilo vymožením pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie. V tejto veci teda nie je potrebné vykonať žiaden ďalší úkon zo strany povinného.

Pre prípadný postup v tejto veci Vám odporúčam kontaktovať ktoréhokoľvek z advokátov zapísaných v zozname Slovenskej advokátskej komore, ktorý je verejnosti sprístupnený na stránke Slovenskej advokátskej komory www.sak.sk.

S pozdravom

Vladislav Vyrva
advokát

Q.B.F. VYRVA, s.r.o.
advokátska kancelária
vladislav.vyrva@gmail.com
dátum odpovede: 28.05.2013
ohodnoť odpoveď 0 0
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť