Vyriešené

spoločník a konateľ sro na UP

Dátum: 06.06.2013

Kategória: Právo sociálneho zabezpečenia

Spoločník a konateľ v jedoosobovej sro-čke (už par rokov neaktívna) môže byt evidovaný na UP a poberať podporu ak 3 roky pred tým pracoval ako zamestnanec pre inú sro?
Odpoveď:
Dobrý deň,

odo dňa 01.05.2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti s tým, že podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) predmetného zákona o službách zamestnanosti samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným alebo členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti podľa osobitného predpisu, ak nie je zamestnanec.

Z tohto ustanovenia vyplýva, že výkon funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným je v súlade s novelizáciou zákona o službách zamestnanosti poňatý ako samostatne zárobková činnosť, a teda osobu, ktorá je konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným a ktorá zároveň nie je zamestnancom tejto spoločnosti, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidovať nebude z titulu výkonu funkcie konateľa ako samostatne zárobkovej činnosti. Tu však je potrebné zohľadniť výnimku tak, ako je uvedené nižšie.

Tento postup príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vyplýva zo znenia ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti, podľa ktorého uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Dovetok v znení ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti "ak nie je zamestnanec" má ten význam, že ak je uvedená osoba zamestnancom, považuje sa za zamestnanca a nie osobu vykonávajúcu samostatne zárobkovú činnosť a príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do evidencie uchádzačov o zamestnanie túto osobu nezapíše z titulu existencie pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu.

Z vyššie uvedeného pravidla o zápise do evidencie uchádzačov o zamestnanie však platia dve výnimky upravené ustanovením § 6 ods. 2 písm. a ) a písm. b) zákona o službách zamestnanosti, podľa ktorého uchádzač o zamestnanie môže vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, ak mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností nepresiahne 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, alebo poskytovať údaje pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky, na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

V súvislosti s časťou Vašej otázky týkajúcej sa tej skutočnosti, že ako konateľ nemáte žiaden príjem uvádzam, že novelizácia zákona o službách zamestnanosti nie je v tejto otázke jednoznačná a pripúšťa dve možnosti pre aplikačnú prax s tým, že zatiaľ ostáva neznáme, k akej možnosti výkladu nových ustanovení sa úrady práce, sociálnych veci a rodiny priklonia.

Berúc do úvahy formuláciu ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti, ktoré upravuje, že do evidencie uchádzačov o zamestnanie môžu byť zapísané osoby, ktorých príjem z pracovnoprávneho vzťahu (pracovný pomer a dohody mimo pracovného pomeru, a teda zamestnanci a tzv. dohodári) alebo odmena za činnosti podľa osobitného predpisu (okrem iných aj príjem konateľa podľa Obchodného zákonníka) nepresiahne zákonom stanovenú hranicu alebo tzv. dohodári poskytujúci pre Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Na druhej strane je však potrebné upriamiť pozornosť na to, že z ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) až písm. c) zákona o službách zamestnanosti je zrejmé, že výnimka podľa ustanovenia § 6 ods. 2 predmetného zákona sa nepochybne vzťahuje na písm. a) a písm. b) odseku 1, keďže pri písm. a) je uvedený dovetok „...ak v odseku 2 písm. a) nie je ustanovené inak“ a pri písm. b) je uvedený dovetok „...ak v odseku 2 nie je ustanovené inak...“. Absencia obdobnej formulácie pri písm. c) odseku 1, ktorá sa týka práve osôb vykonávajúcich samostatne zárobkovú činnosť však vyvoláva nejasnosť, či sa ods. 2, keďže to nie je výslovne uvedené tak ako pri písm. a) a písm. b), bude vzťahovať aj na situáciu písm. c) odseku 1 tohto ustanovenia.

Novou zákonnou úpravou sa teda vytvára stav, pri ktorom je možné odôvodnene sa domnievať, že zákon jedným odsekom ustanovenia nepripúšťa aplikáciu výnimky pre zápis samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej príjem je v medziach zákonnej úpravy, do evidencie uchádzačov o zamestnanie, avšak formuláciou samotnej výnimky v druhom odseku zase zápis pripúšťa.

Nejasnosť by bola odstránená doplnením dovetku k ustanoveniu § 6 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti v znení „...ak v odseku 2 nie je ustanovené inak...“. Zatiaľ však takáto úprava nie je k dispozícii a možno sa len domnievať, že aj vzhľadom na formuláciu výnimky, ktorej legislatívna oprava pre prípad, že by do evidencie uchádzačov nemali byť zapisované samostatne zárobkovo činné osoby s obmedzeným príjmom, je zložitejšia ako doplnenie vyššie uvedeného dovetku, zmyslom novelizácie bolo upraviť možnosť zápisu do tejto evidencie aj osoby, ktoré sú samostatne zárobkovo činné, avšak majú obmedzený príjem.

Vladislav Vyrva
advokát

Q.B.F. VYRVA, s.r.o.
advokátska kancelária
vladislav.vyrva@gmail.com
dátum odpovede: 07.06.2013
ohodnoť odpoveď 0 2
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť