Vyriešené

Predaj domu

Dátum: 29.06.2017

Kategória: Prevody nehnuteľností

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, po zosnulom manželovi sme so synom zdedili dom. Tento dom by som chcela predať, ale syn je maloletý. Ako mám postupovať.
Odpoveď:
Dobrý deň.

Kúpnu zmluvu, ktorou by Váš maloletý syn spolu s Vami predával nehnuteľnosť, musí schváliť súd. Je potrebné podať návrh na súd, ktorým súd schváli kúpnu zmluvu. Kúpnu zmluvu za syna podpíšete Vy ako jeho zákonný zástupca.
Príslušným na vydanie rozhodnutia o návrhu na schválenie právneho úkonu za maloletého je okresný súd, v obvode ktorého má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu bydlisko. V návrhu sa ako navrhovateľ uvádza maloletý. Rodičia resp. osvojiteľ, poručník, opatrovník vystupujú ako zákonní zástupcovia. K návrhu je nevyhnutné priložiť fotokópiu podpísanej zmluvy, ktorá je predmetom schválenia, fotokópiu rodného listu dieťaťa a list vlastníctva ohľadom predmetnej nehnuteľnosti.

Ak zmluvu podpísal len jeden z rodičov maloletého, súd si od druhého rodiča vyžiada vyjadrenie, či s uzavretím zmluvy za maloletého súhlasí. Nerobí tak samozrejme v prípade, ak druhý rodič nežije, alebo ak je neznámy, nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bol pozbavený rodičovských práv a povinností, alebo mu výkon týchto práv a povinností bol obmedzený alebo pozastavený. O schválení právneho úkonu za maloletého rozhodne súd rozsudkom bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote šiestich (6) mesiacov od podania návrhu. Proti rozsudku je prípustné odvolanie. Konanie je oslobodené od súdneho poplatku.

Právoplatné rozhodnutie súdu o schválení právneho úkonu za maloletého je povinnou prílohou k návrhu na vklad. V prípade jeho nepredloženia okresný úrad vkladové konanie preruší a stanoví lehotu na dodatočné predloženie rozhodnutia súdu. Nie je vylúčené, aby zákonní zástupcovia podali návrh na schválenie právneho úkonu za maloletého aj počas prerušenia vkladového konania a v tomto čase bol úkon aj schválený. Navyše, ak by zákonní zástupcovia vzhľadom na šesťmesačnú lehotu na schválenie právneho úkonu súdom nestíhali okresnému úradu predložiť právoplatné rozhodnutie súdu ani do uplynutia lehoty, počas ktorej bolo vkladové konanie prerušené, do úvahy prichádza ďalšie prerušenie vkladového konania na základe zhodného návrhu všetkých účastníkov vkladového konania, a to na dobu najviac 60 dní.


S pozdravom

JUDr. Ing. Marcela Martinkovičová, advokátka

Okružná 36
5801 Poprad
dátum odpovede: 29.06.2017
ohodnoť odpoveď 0 0
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť